loading spinner

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti RG Slovensko s.r.o.

pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku medzi:

Prevádzkovateľ (ďalej ako „Predávajúci“):

RG Slovensko, s.r.o.
Logistické centrum Senec
areál Esa logistika
Diaľničná cesta 12
903 01 Senec

 

IČO 31 364 365

 

a

Zákazník (ďalej ako „Kupujúci“): registrovaný užívateľ internetového obchodu www.rgslovensko.sk

 

Článok 1

 

Všeobecné ustanovenie

 

Nákup tovaru prostredníctvom Internetu môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

 

 

Článok 2

 

Postup pri objednávaní

 

Kupujúci si môže systémom cez internet objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke na internetovom portáli www.rgslovensko.sk .

 

Objednávka vzniká objednaním tovaru v internetovom obchode, vyplnením objednávky podľa internetového postupu, jej odoslaním Predávajúcemu (v prípade platby dobierkou) a jej zaplatením na účet Miditech s.r.o. podľa inštrukcií (v prípade platby kartou a platby bankovým prevodom.)

 

 

Po objednaní tovaru kliknutím na príslušnú ikonu a po zadaní počtu kusov, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je Kupujúcemu kedykoľvek k dispozícii k náhľadu, alebo prípadným úpravám.

 

Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou Kupujúceho v systéme. Pri registrácii je Kupujúci povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Objednávka je platná len ak sú pravdivo a úplne vyplnené predpísané údaje požadované pri registrácii. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu systému (t.j. napr. na spracovanie objednávky, vystavenie faktúry a doručenie objednávky) a Predávajúci ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Kupujúci môže svoje údaje (napr. prihlasovacie heslo, adresa fakturačná, adresa doručenia, a pod.)  kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do internetového obchodu Miditech.sk. V prípade, ak si Kupujúci želá zrušiť svoju registráciu, na požiadanie e-mailom bude jeho konto zneaktívnené.

 

 

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme Predávajúceho. Systém zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky Kupujúcemu e-mailom, na adresu ktorú uviedol pri registrácii. Okamihom odoslania objednávky Kupujúcim (resp. jej zaplatením Kupujúcim) na jednej strane a doručenia oznámenia o prijatí objednávky Predávajúcim na strane druhej, vzniká  záväzná kúpna zmluva medzi oboma stranami, Kupujúcim a Predávajúcim, a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z príslušných platných predpisov platných v Slovenskej republike.

 

 

Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami.

 

Systém umožňuje Kupujúcim prístup k informáciám o stave svojich objednávok (napr. zaregistrovanie objednávky, prijatie objednávky, úhrada, expedovanie ...) po autorizácii svojimi prihlasovacími údajmi. Objednávka je zároveň archivovaná v osobnej sekcii Kupujúceho na internetovom portáli www.rgslovensko.sk, do ktorej má prístup po prihlásení .

 

Kupujúci zároveň súhlasí zo zasielaním informatívnych e-mailov a noviniek od Miditech.sk, ak e-mailom nepožiada Miditech.sk o zrušenie zasielania týchto e-mailových notifikácií.

 

 

Článok 3

 

Platobné podmienky

 

Všetky ceny tovarov sú uvedené bez príslušnej DPH.

 

Kupujúci môže na úhradu objednávky použiť niektorú z priamych elektronických platieb, ktoré sú dostupné z jeho vytvorenej objednávky. Ide o platobné portály Internet Banking, MasterCard, VISA a VISA Electron, Diners Club International.

 

V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu eshop@rgslovensko.sk

 

 

Článok 4

 

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

 

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi čo najskôr, pri položkách u ktorých je uvedené „skladom“ najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia faktúry. Ak pri položke nie je uvedené „skladom“, typický čas dodania sa môže variovať od 24 hodín do 21 pracovných dní, podľa dostupnosti tovaru u dodávateľov Predávajúceho. V mimoriadnych prípadoch, ako sú napr. mimoriadne veľký záujem, sezónnosť tovaru, rezervácia tovaru pre opakované objednávky atď. sa môže stať, že aj napriek uvedenej dostupnosti výrobku označenej „skladom“ si Predávajúci vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu až na 21 pracovných dní, prípadne navrhnúť Kupujúcemu iný, podobný tovar, prípadne zrušiť objednávku a vrátiť finančné prostriedky Kupujúcemu (v prípade platby uskutočnenej vopred) ponížené o poplatky banky.

 

Objednávky Predávajúci vybavuje priebežne každý pracovný deň.

 

Úhradou faktúry sa rozumie moment pripísania úhrady na účet Predávajúceho, na ktorý mala byť úhrada poukázaná.

 

 

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v systéme ako miesto doručenia. Cena za dopravu bude na základe hmotnosti objednávky. Hmotnosť objednávky bude vypočítaná ako suma hmotností jednotlivých základných balení objednaných produktov. Doprava bude zabezpečená špedičnou spoločnosťou, ktorú vyberá Predávajúci.

 

 

V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou, táto nie je povinná vykonať

 

vynášku tovaru na poschodie. Z toho dôvodu by mal Kupujúci počítať so zabezpečením vynášky tovaru

 

svojpomocne. Predávajúci nebude uznávať reklamácie na nevykonanú vynášku tovaru kuriérskou

 

službou.

 

 

Článok 5

 

Storno objednávky

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch, ak:

 

- nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote,

 

- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva,

 

- tovar je vypredaný,

 

- alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany výrobcu alebo dodávateľa tovaru.

 

V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude bezodkladne kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci už cenu objednávky zaplatil a nedôjde k dohode Predávajúceho s Kupujúcim o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, Predávajúci sa zaväzuje vrátiť Kupujúcemu do 15 dní na jeho účet cenu zaplatenú za tovar.

 

 

Článok 6

 

Reklamačné podmienky

 

Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je

 

povinný spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru

 

nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

 

Článok 7

 

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim, ak nie je uvedené inak.

arrow_upward